แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 7 vocabulary in this directory beginning with the letter P.
P
parody
การล้อเลียน การเลียนแบบสไตล์ของนักเขียน นักร้ องหรือศิลปินโดยมีเจตนาให้เกินจริง เพื่อให้ตลกขบขัน

"An imitation of the style of a particular writer, artist, or genre with deliberate exaggeration for comic effect" (Oxford Dictionaries). See also satire
peer review
การตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นกระบวนการในการนำผลงานทางวิชาการ (เช่น ข้อเขี ยนหรือหัวข้องานวิจัย) ไปตรวจสอบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่หรือให้การยอมรับ

"A process by which a scholarly work (such as a paper or a research proposal) is checked by a group of experts in the same field to make sure it meets the necessary standards before it is published or accepted" (Merriam-Webster).
post-truth
ไม่สนใจความจริง เป็นคำอธิบายที่สะท้อนภาพจากสถานการณ์ที่ความคิ ดเห็นของผู้คนในสังคมถูกหล่อหลอมจากความเชื่อส่วนบุคคลและความรู้สึก มากกว่าสิ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง

“An adjective defined as "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief." In 2016, post-truth was chosen as the Oxford Dictionaries Word of the Year.
primary source
ข้อมูลปฐมภูมิ คือ สารสนเทศที่ได้มาจากต้นแหล่ งโดยตรง หรือข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่จริง เช่น อัตชีวประวัติ ไดอารี่ จดหมาย บทสัมภาษณ์ สุนทรพจน์ เอกสารทางประวัติศาสตร์ บทความในหนังสือพิมพ์ที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาของเหตุการณ์ ข้อมูลต้นฉบับ นวนิยาย ภาพวาด และงานศิลปะอื่น ๆ การสืบค้นข้อมูลปฐมภูมิจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ตรงตามความจริงยิ่งขึ้น

As explained in the video Primary vs. Secondary Sources, "primary sources are first-hand accounts of an event, and are created during the time that event took place. They can also be created retrospectively, at a later date, by a participant in those events. ... They can also be creative works."

Examples include autobiographies, diaries, letters, interviews, speeches, historical documents, newspaper articles from the time of an event, original data, novels, paintings, and other works of art. The video also explains how primary sources differ from secondary sources, which are "written by scholars or observers after the fact, and interpret or analyze primary sources or events."

Why should you care about primary sources, and what do they have to do with fake news?

Have you ever played "Telephone?" It's the game where one person whispers something in another person's ear, and then that person whispers it to someone else, and so on, and by the time it finally gets to the last person, the message is usually very different from the way it started out.

Whisper Photo: ElizaC3 Creative Commons license

Information can get distorted as it moves from one person to another. If you've encountered some information that doesn't seem right to you, it can be helpful to try to find the original source - the primary source. For example, when someone tells you about something they heard the President say in a speech, they're probably giving you their own interpretation of what was said. If you search for a transcript or video of the speech (the primary source), you'll know exactly what was said, and then you can form your own interpretation.
Propaganda
โฆษณาชวนเชื่อ ข้อมูล ความคิด หรือข่าวลื อที่จงใจให้ถูกแพร่กระจายออกไปในทิศทางเดียวกันเพื่อช่วย หรือเพื่อมุ่งร้ายต่อบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มการเคลื่อนไหว สถาบันหรือประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว มักลำเอียงและคลาดเคลื่อน

"Information, ideas or rumors deliberately spread widely to help or harm a person, group, movement, institution or nation. It is often biased and misleading, in order to promote an ideology or point of view" (Center for News Literacy).
pseudoscience
วิทยาศาสตร์เทียม ระบบแห่งทฤษฎีที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ โดยกล่าวอ้างว่าเป็นวิทยาศาสตร์ โดยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับตัวอย่างเช่น ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ แต่โหราศาสตร์ ถูกมองว่าเป็น วิทยาศาสตร์เทียม

"A system of theories or assertions about the natural world that claim or appear to be scientific but that, in fact, are not. For example, astronomy is a science, but astrology is generally viewed as a pseudoscience" (Dictionary.com). See also junk scienceWhat do we want? Evidence based science. When do we want it? After peer review
pundit
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ บุคคลที่แสดงความคิดเห็ นผ่านทางสื่อมวลชนในลักษณะอย่างเป็นทางการ

"A person who gives opinions in an authoritative manner usually through the mass media" (Merriam-Webster).