แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 4 vocabulary in this directory beginning with the letter E.
E
echo chamber
ห้องเสียงสะท้อน คือ การที่ระบบอัลกอริทึ มช่วยกรองและแสดงผลข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานบริการออนไลน์ ในขณะที่ผู้ใช้งานจะกรองตัวเลือกเพื่อเปิดรับเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ความเชื่อของตัวเอง มีความหมายเช่นเดียวกับ filter bubble การบริการออนไลน์ เช่น Google และ Facebook ใช้อัลกอริทึมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดข้อมูลที่จะส่งถึงผู้รับ การปรับ การกรองการรับข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าจะมีประโยชน์ในบางประการ แต่อาจกีดกั้นการเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป ทำให้ลดทอนความสามารถในการหลีกเลี่ยงข่าวปลอมและข้อมูลที่มีอคติ (Bubbles & Bias: What Can We Do?)
editorial
บทบรรณาธิการ คือ บทความในหนังสือพิมพ์หรือวารสารอื่ น ๆ หรือบนเว็บไซต์ที่นำเสนอความคิดเห็นของผู้จัดพิมพ์ นักเขียนหรือบรรณาธิการ หรือเป็นคำแถลงที่ออกอากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์ที่แสดงความคิดเห็นจากเจ้าของหรือผู้จัดการสถานี (Dictionary.com)
empirical evidence
หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานตามข้อเท็จจริงที่ได้ รับจากการสังเกต สอบสวนหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้ว
euphemism
คำพูดสละสลวย หรือการแสดงออกโดยทางอ้อม ใช้เพื่อเลี่ยงแทนคำพูดที่ อาจจะดูรุนแรงหรือตรงเกินไป เมื่อต้องกล่างถึงบางสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือน่าอับอาย (Oxford Dictionaries)