แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 5 vocabulary in this directory beginning with the letter C.
C
circular reporting
รูปแบบการรายงานข่าวแบบต่อๆ กันไป เช่น เมื่อแหล่ งข่าว A รายงานข่าวที่เป็นเท็จออกไป แหล่งข่าว B ก็นำข่าวจากแหล่งข่าว A ไปเสนอข่าวต่อ จากนั้นก็จะมีแหล่งข่าวอื่นๆ ที่นำข่าวจากแหล่งข่าว B ไปเผยแพร่ต่อไปอีกเป็นทอดๆ จนข้อมูลเท็จแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากแหล่งข่าวหลายแห่ง (TEDEd video How False News Can Spread)
clickbait
ข้อความหรือหัวข้อที่ออกแบบมา เพื่อดึงดูดให้ ผู้ใช้งานคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลเนื้อหาที่อยู่ด้านใน (Merriam-Webster)
commentary
ข้อคิดเห็น คำวิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นหรือการเสนอคำอธิ บายเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ (Oxford Dictionaries) ผู้บริโภคสื่อจึงควรเข้าใจความแตกต่างระหว่าง การเสนอความคิดเห็นและการรายงานข้อเท็จจริง
confirmation bias
อคติที่เกิดขึ้นจากความเชื่อของบุคคลนั้นๆ เช่น เมื่อบางคนต้องการให้ความคิด แนวคิดบางอย่างเป็นจริง พวกเขาก็จะเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริง การเลือกเชื่อในสิ่งที่ตรงกับความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วของตนเอง เราไม่สามารถขจัดอคติที่ฝังรากได้อย่างเด็ดขาด แต่ควรแสวงหามุมมองจากผู้อื่นประกอบด้วย (อ้างอิงจาก Psychology Today)
conspiracy theory
ทฤษฎีสมคบคิด ทฤษฎีที่อธิบายเหตุการณ์ว่าเป็ นผลมาจากการวางแผนโดยกลุ่มคนหรือองค์กรที่แอบแฝง เป็นความเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดจากกลุ่มดังกล่าว ความคิดที่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองหรือแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญหลายอย่างเป็นผลมาจากแผนการลับที่คนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่รู้ (Dictionary.com)