แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 vocab in this directory beginning with the letter B.
B
bias
อคติ แนวโน้ม ความโน้มเอียง ความรู้สึกหรือความคิ ดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คิดไว้ล่วงหน้าหรือไม่มีเหตุผล ความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เป็นศัตรูอย่างไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับกลุ่มสังคม (Dictionary.com)