แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 4 vocabulary in this directory beginning with the letter D.
D
dark pattern
รูปแบบในการออกแบบแบบลวงโดยมีเจตนาจะเข้าถึงข้อมูล หรือหลอกลวงให้ผู้ ใช้ทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจทำ เช่น มักจะมีการขึ้นข้อมูลให้สมัครใช้บริการสั่งซื้อหรือสิ่งค้นหาสิ่งต่าง ๆ แล้วก็จะมีการดึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัวที่ได้ทำการสมัครหรือลงทะเบียนไว้ เพื่อนำไปทำอย่างอื่น เป็นต้น. (อ้างอิงจาก TechCrunch)
deepfake
วิดีโอที่ใช้แอปพลิเคชั่นนำภาพใบหน้าบุคคลหนึ่งมาตั ดต่อบนภาพร่างกายของอีกบุคคลหนึ่ง เป็นการปลอมแปลงอัตลักษณ์ของบุคคลโดยปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence เพื่อมีจุดประสงค์ในเชิงล้อเลียนผู้มีชื่อเสียง หรือ การเผยแพร่ภาพลับ คลิปหลุด (ข้อมูลเพิ่มเติม Know Your Meme)
digital literacy
ความสามารถในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อค้นหา ประเมิ น สร้าง และสื่อสารข้อมูล ซึ่งต้องใช้ทั้งทักษะความรู้ ความคิด และทักษะทางเทคนิค ครอบคลุมถึงการรู้เท่าทันข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อ (American Library Association Digital Literacy Task Force)
disinformation
การบิดเบือนข้อมูล เป็นการสร้างข้อมูลเท็ จโดยเจตนา เป็นการกระทำที่หลอกลวง เป็นการโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อในความไม่จริงนั้น (Quora)