Cofact – พื้นที่เปิดให้ทุกคน
มาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง

Poll สำรวจ

ท่านคิดว่าข้อมูลลวงลักษณะใดน่ากังวลมากที่สุด
Vote

เช็คข่าวลวง
ชวน Add LINE

@cofact
หากคุณสงสัยว่าข้อความที่พบเป็น ข่าวลวง ข่าวลือ หรือ ข้อความหลอก ส่งข้อความนั้นมาให้ Chatbot ของเราช่วยตรวจสอบได้เลย
@cofact
คุณก็สามารถเริ่มตรวจสอบข้อความหรือข่าวนั้นได้ทันที

Partners

  • สสส.
  • HD Centre
  • มูลนิธิฟรีดริช เนามัน
  • THAI MEDIA FUND
  • CHANGEFUSION
  • OPENDREAM
  • กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม
  • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค