แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 vocabulary in this directory beginning with the letter A.
A
alternative fact
ความจริงทางเลือก คือการเลือกเสนอความจริงเพียงบางส่วน หรื อเลือกเสนอความจริงในมุมของตน ซึ่งไม่ ตรงกับความจริงที่ปรากฏ ความจริงทางเลือกจึงไม่ใช่ความจริงแต่เป็ นความเท็จ (appeared on the NBC television news program Meet the Press.)
anecdotal evidence
หลักฐานโดยเรื่องเล่า เป็นเพียงหลักฐานในเชิงทฤษฎีและความคิ ดเห็น หรือเป็นเพียงแค่การสังเกต ไม่ใช่เป็นหลักฐานที่มาจากการวิจัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะแตกต่างจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการสังเกตการสอบสวนหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว