แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 vocabulary in this directory beginning with the letter A.
alternative fact
ความจริงทางเลือก คือการเลือกเสนอความจริงเพียงบางส่วน หรือเลือกเสนอความจริงในมุมของตน ซึ่งไม่ ตรงกับความจริงที่ปรากฏ ความจริงทางเลือกจึงไม่ใช่ความจริงแต่เป็ นความเท็จ (appeared on the NBC television news program Meet the Press.)
anecdotal evidence
หลักฐานโดยเรื่องเล่า เป็นเพียงหลักฐานในเชิงทฤษฎีและความคิดเห็น หรือเป็นเพียงแค่การสังเกต ไม่ใช่เป็นหลักฐานที่มาจากการวิจัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะแตกต่างจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการสังเกตการสอบสวนหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว