”อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาประจำปี 2024 ชวนคนสื่อในทุกภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมแบ่งปันความรู้ มุมมองและข้อสรุบเพื่อก้าวต่อไป

Editors’ Picks

AI ความท้าทายในสังคมสมัยใหม่ กับ บทบาททางการอภิบาลของบาทหลวงคาทอลิก


วันที่ 10 เมษายน 2024 บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม คณะกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย นำเสนอสาระที่เกี่ยวข้องกับ สื่อมวลชนในแง่มุมต่าง ๆ เป็นต้น สถานการณ์ของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสร้างการตระหนัก รับรู้ รับมือ และทำความเข้าใจเพื่อสามารถแสดงบทบาทของตนในเชิงอภิบาล


การแบ่งปันเริ่มด้วย ดร.รัชดา มนต์เทียรวิเชียรฉาย เลขาธิการองค์กรสื่อนานาชาติ Signis World และผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวคาทอลิก Licas News ในหัวข้อ “พระศาสนจักรคาทอลิก – AI และพระสันตะปาปาฟรังซิส”. โดยได้นำสมณสาส์นต่าง ๆ ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตั้งแต่เริ่มสมณสมัยในปี 2013 จนถึงปัจจุบันเป็นต้นสารวันสื่อสารมวลชนในปี 2024 ซึ่งมีจุดเน้นคือ การแสวงหาปรีชาญาณและการฟังด้วยหัวใจ มากกว่าการให้ความสำคัญกับเทคนิค หรือเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งถ้าการบรรยายในวันนี้ผ่านไป เพียง 2-3 เดือน ข้อมูล หรือการพัฒนาข้อมูล อาจจะถูกปรับเปลี่ยนและมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นไปอีก
นอกจากนั้นดร.รัชดา ยังเล่าถึงการอภิบาลในสนามจริง ของบรรดามิชชันนารี นักบุญ หรือแม้กระทั่งบรรดาชาวบ้านที่ใช้ชีวิตจริงตามที่ต่าง ๆ อันเป็นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์หรือเอไอให้ไม่ได้ เป็นข้อมูลที่การสั่งสมของเอไออาจจะมองว่า ไม่ปกติ ไม่ใช่เรื่องของคนส่วนใหญ่ มีความบ้าบิ่น แต่นั่นคือ เรื่องราวของการดำเนินชีวิตในแบบคริสตชน


คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัทอสมท จำกัด (มหาชน) วิทยากรท่านถัดไป ได้แบ่งปันในหัวข้อ “AI กับความท้าทายเพื่อสร้างสรรค์” คุณพีรพล ได้เล่าประสบการณ์ที่พบเห็นในการทำรายการชัวร์ก่อนแชร์ ได้ท้าทายผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยการนำเสนอประสบการณ์และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาดูข้อมูลต่าง ๆ เพื่อฝึกสังเกตว่า ข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเป็นการสร้างภาพลวงจากเอไอ นอกจากนั้นยังแนะนำข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับสื่อในปัจจุบัน และการลองเปิดการทำงานของเอไอบางตัว เพื่อให้เห็นว่าข้อมูลจากเอไอนั้นต้องนำมาเช็คอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเชื่อ หรือนำไปขยายผลต่อ


ช่วงสุดท้ายในภาคเช้า คุณเทเรซา ณัฐพร สันธนะวิทย์ สัตบุรุษจากวัดพระมารดา ที่อยู่ในแวดวงการประกอบอาชีพด้านสื่อมวลชน ได้นำ Work Shop เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ โดยให้คุณพ่อสองท่าน อ่านบทเทศน์สองบท ในเนื้อหาจากพระคัมภีร์ตอนเดียวกัน แต่มีบทเทศน์แตกต่างกัน และถามว่า บทไหนถูกเขียนโดยคน และบทไหนถูกเขียนโดยเครื่อง ต่อจากนั้นจึงประเมินความเข้าใจ โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ I like ,I wish และ I wonder และตบท้ายด้วยตัวอย่างของการใช้เอไอในการแต่งเพลงเพื่อใช้ในศาสนา โดยสื่อให้เห็นถึงความรวดเร็ว คุณภาพที่พอใช้ได้ เป็นตัวอย่างของกิจกรรมบางอย่างที่นำแง่ดีมาพัฒนาต่อในกิจกรรมศาสนาได้


ในช่วงสุดท้ายจัดเป็นช่วงเสวนาในประเด็น “มุมมองเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อก้าวไปด้วยกันในยุค AI”โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ คุณภัควัฒน์ ไกรสมสุข จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ,คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟคประเทศไทย ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์โดยมีคุณพ่อพรสรร เป็นผู้ดำเนินรายการ


คณะวิทยากรได้ให้ข้อมูลในมุมของตนเองเกี่ยวกับการนำเอไอไปใช้ในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เอไอในพระศาสนจักรคาทอลิก เช่นการประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเซีย หรือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปใช้ในการประชุมซีนอดครั้งล่าสุด ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมสื่อกับเยาวชนทั่วโลก กิจกรรมต่าง ๆ ของโคแฟค ที่จัดทั้งการให้ความรู้ในระดับต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้อง และการแบ่งปันของซิสเตอร์เป็นต้นการอบรมเยาวชนในโรงเรียนกับการใช้สื่อ มุมมองของเยาวชนในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับสื่อ โดยเป็นของคู่กันในชีวิตไปแล้ว รวมทั้งบทบาทของนักบวชในการแนะนำสื่อให้แก่เยาวชน ฯลฯ บรรดาวิทยากรในช่วงเสวนายังได้ตอบข้อซักถามและแบ่งปันประสบการณ์จริงจากชีวิตเพื่อบอกว่า เอไอไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัว เราสามารถนำมาใช้ได้อย่างรู้เท่าทัน รู้ตัว และก่อเกิดประโยชน์ได้


แน่นอนว่าเทคโนโลยีย่อมนำความเจริญมาสู่สังคมมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายถึงผลกระทบ และผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตของทุกคน เป็นพิเศษสำหรับบรรดาเยาวชน รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริง ของความเป็นมนุษย์ AI จึงเป็นความท้าทายในสังคมสมัยใหม่ ที่บทบาทของบาทหลวงคาทอลิกในการเป็นผู้อภิบาล ผู้นำทางจิตวิญญาณจะต้องปรับตัว เรียนรู้ เพื่อเดินร่วมไปด้วยกันกับประชากรของพระเจ้า ประชาคมโลก และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อจะเป็นมโนธรรมให้กับสังคมสร้างเสริมจิตวิญญาณของกันและกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รายงาน