Information literacy vs. Information overload

Editors’ Picks

รู้ศัพท์ ฉบับ Cofact วันนี้ ขอเสนอคำว่า

Information literacy
การรู้สารสนเทศ คือ ชุดของความสามารถแบบบูรณาการที่ครอบคลุมการค้นพบข้อมูลที่สะท้อนความเข้าใจในการผลิตและให้คุณค่าของข้อมูลและการใช้ข้อมูลในการสร้างความรู้ใหม่และมีส่วนร่วมอย่างมีจริยธรรมในชุมชนแห่งการเรียนรู้  

Information overload
ภาวะข้อมูลท่วมท้น เมื่อได้รับข้อมูลมากเกินไปในคราวเดียวจนไม่สามารถคิดได้อย่างถี่ถ้วน”