คำประกาศเจตนารมณ์ในวันตรวจสอบข่าวลวงโลก

คำประกาศเจตนารมณ์ในวันตรวจสอบข่าวลวงโลก

เนื่องจาก 2 เมษายน ของทุกปีได้รับการจัดให้เป็นวัน “วันตรวจสอบข่าวลวงโลก” หรือ International Fact-Checking Day 2021 ที่ประกาศโดยเครือข่ายองค์กรตรวจสอบข่าวสากล หรือ International Fact-Checking Network – IFCN ที่มีสมาชิกเป็นองค์กรตรวจสอบข้อมูลข่าวสารครอบคลุมในหลายประเทศทั่วโลกเน้นประเด็นข้อมูลสุขภาวะโดยเฉพาะในยุคโควิด19 ประเด็นข่าวเชิงวารสารศาสตร์ และ ข่าวสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งหวังว่าผู้คนในสังคมจะให้ความสำคัญกับ ‘ข้อเท็จจริง’ และ ‘การตรวจสอบข้อเท็จจริง’ กันให้มากขึ้นในยุคดิจิทัลที่ข่าวลือข่าวลวงเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วไม่มีจุดจบสิ้น

โดยในปีนี้ทาง IFCN ได้ร่วมกับภาคีรวม 39 องค์กรทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และ ระดับสากล จัดงานสัมมนาแบบไฮบริดขึ้นในประเทศไทยเพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารของพลเมืองและสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ทุกคนในสังคมยุคดิจิทัลเป็นผู้ตรวจสอบข่าวสาร (Fact-Checkers) ด้วยเช่นกัน เพื่อลดปัญหาความสับสน ความเข้าใจผิด ผลกระทบด้านลบของข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ที่มีเชิงปริมาณและความซับซ้อนมากขึ้น

จึงนับเป็นวาระอันพิเศษยิ่งที่ 39 องค์กรได้ร่วมกันจัดงานในโอกาสวันสำคัญนี้ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกันตลอดทั้งปีจากวันนี้ไปจนถึงวันตรวจสอบข่าวลวงโลกในปีหน้า เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวของสังคม ส่งเสริมทักษะและเครื่องมือให้กับพลเมืองยุคดิจิทัลในการรับมือโรคระบาดข้อมูลข่าวสาร ขยายชุมชนตรวจสอบข่าวลวงให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและมีความเข้มแข็ง ทั้งในภาคีสถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรสื่อมวลชน เป็นต้น

เราเชื่อมั่นว่า ข้อเท็จจริง และ ความเข็มแข็งของภาคพลเมือง จะช่วยทำให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของการไตร่ตรอง ใช้เหตุผล มีวิจารณญาณ เพื่อลดผลกระทบด้านลบยุคข้อมูลข่าวสารรวมถึงลดความขัดแย้งอันเนื่องจากความเข้าใจผิดด้วยเช่นกัน

2 เมษายน 2564
ศิวาเทล กรุงเทพมหานคร

Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz
Photo by Maifindpixzz