23 ส.ค. ชวนร่วมงาน #นักคิดดิจิทัล : จากมะนาวโซดา ถึงกัญชารักษา (ไม่) ทุกโรค  บทเรียนการรับมืออินโฟเดอมิกของสังคมไทย 

Editors’ Picks
เนื้อหาเป็นจริง

เวทีสัมมนาไฮบริด นักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 23 

จากมะนาวโซดา ถึงกัญชารักษา (ไม่) ทุกโรค  บทเรียนการรับมืออินโฟเดอมิกของสังคมไทย 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ. ห้องประชุม 201 ชั้น 2  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) 

ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Cofact โคแฟค 

9.30 – 10.00 น.        กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม  โดย 

คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.00 – 10.30  น.     นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกข่าวลวงด้านสุขภาวะในรอบปีที่ผ่านมา  โดย 

คุณสุนิตย์ เชรษฐา  ผู้อำนวยการสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น

10.30 – 12.00 น.         เสวนานักคิดดิจิทัล  จากมะนาวโซดา ถึงกัญชารักษา (ไม่) ทุกโรค  บทเรียนการ

รับมืออินโฟเดอมิกของสังคมไทย 

  • คุณสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย 
  • เภสัชกรหญิงผกากรอง ขวัญข้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  • คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์  ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ อสมท
  • คุณสุชัย  เจริญมุขยนันท  Ubonconnect 
  • คุณเชลศ ธำรงฐิติกุล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ตำบลหนองหญ้าไซ            จ.สุพรรณบุรี  

ดำเนินการเสวนาโดย

 คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง โคแฟค (ประเทศไทย)  

12.00-12.30 น.     สรุปและกล่าวปิดการเสวนา  โดย 

ผศ.ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  ที่ปรึกษาโคแฟค (ประเทศไทย)