2 เมษา ชวนร่วมงานจาก Cheapfakes สู่ Deepfakes: เตรียมรับมืออย่างไรให้เท่าทัน [วันตรวจสอบข่าวลวงโลก 2567 :International Fact-Checking Day 2024 ]

Editors’ Picks

กำหนดการ

จาก Cheapfakes สู่ Deepfakes: เตรียมรับมืออย่างไรให้เท่าทัน
Running from Tigers, Facing the Crocodiles
การสัมมนาระดับชาติเนื่องในโอกาสวันตรวจสอบข่าวลวงโลก 2567 
International Fact-Checking Day 2024 

2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 – 20.00 น. 

 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน กทม.

10.30 – 12.00 น. เปิดบูธ 1. การ์ดเกม ‘การรู้เท่าทันสื่อ’ > มูลนิธิฟรีดิชเนามันเพื่อเสรีภาพ

2. อบรมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน > ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท

12.00 – 13.00 น. พัก-อาหารเที่ยง 

13.00 – 13.05 น. หมอลำโคแฟคจากขอนแก่น เพลง ‘หยุดข่าวลวง ทวงความจริง’

13.05 – 13.15 น. กล่าวต้อนรับโดย คุณชัชชาติสิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

13.15 – 13.25 น. กล่าวเปิดโดย  นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

13.25 – 13.35 น. กล่าวนำโดย Faith Chen, APAC News Partnerships, Google News Initiative 

13.35 – 14.05 น. ปาฐกถา หัวข้อ “From Cheapfakes to Deepfakes: Strengthening quality journalism to fight disinformation” 

 • Cédric Alviani หัวหน้าสำนักงาน องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรหมแดน Reporters without Borders (RSF) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แนะนำมาตรฐานสากลของวารสารศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ของ Journalism Trust Initiative (JTI) องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรหมแดน โดย 

 • Liang-wei, HUANG เจ้าหน้าที่ภูมิภาค JTI เอเชียแปซิฟิค 

14.05 – 15.05 น. Lightning Talks: ภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลลวงในรอบปี 2566 

 • รองศาสตราจารย์ดร. เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ Fact Checker, นักสื่อสารวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณณัฐกรปลอดดีผู้ตรวจสอบข่าวประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  สำนักข่าวเอเอฟพี  Agence France-Presses (AFP)
 • ดร.สันติภาพเพิ่มมงคลทรัพย์รองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 • คุณพีรพลอนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท
 • คุณสุภิญญากลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค (ประเทศไทย) และ ทีมโคแฟค 

ดำเนินรายการโดย  ธนภณ เรามานะชัย ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อมูล ภาคีโคแฟค/ดร.คันธิราฉายาวงศ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

15.05 – 15.15 น. Dance break 

15.15 – 16.15 น. เสวนาหัวข้อจากชีพเฟคถึงดีพเฟคการตรวจสอบรู้เท่าทันยังเพียงพอหรือไม่  

 • คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • คุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
 • Professor Masato Kajimoto ศาสตราจารย์ประจำศูนย์วารสารศาสตร์และสื่อศึกษา มหาวิทยาลัยฮ่องกง
 • Faith Chen, APAC News Partnerships, Google News Initiative (GNI)
 • คุณฐิตินันท์ สุทธินราพรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Gogolook และ Whoscall
 • ดร.จิรพรวิทยศักดิ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 8 สสส.

ดำเนินรายการโดย  ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิฟรีดริชเนามันเพื่อเสรีภาพ  /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาศาลาทอง อาจารย์ประจำภาค วิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.15 – 16.30 น.   Musical break – ไวโอลิน โดย วง Sky & Sea 

16.30 – 17.30 น.   เสวนาหัวข้อการรับมือกับข้อมูลลวงทั้งมวลด้วยมิติทางจิตวิญญาณ

 • พระมหานภันต์สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.)
 • บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
 • คุณอันธิกา เสมสรรผู้แทนเครื่อข่ายสื่อมุสลิมเชียงใหม่
 • คุณธนิสรา เรืองเดช CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง PUNCH UP
 • คุณธนกฤต ศรีวิลาศเจ้าของช่อง The Principia 

ดำเนินรายการโดย   คุณเพชรีพรหมช่วยพิธิกรรายการธรรมในใจช่อง 33/คุณธีระพลเต็มอุดม หัวหน้าโครงการธนาคารจิตอาสา

17.30 – 18.00 น. Yoga break โดยคุณเพชรี พรหมช่วย 

18.00 – 18.30 น. อาหารเย็น  

18.30 – 20.00 น. การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 

– ช่างฟ้อน Slow dance Slow pay จากพะเยา เครือข่ายโคแฟคแสงเหนือ

ทอล์กโชว์ อย่าฟ้าวเชื่ออย่าฟ้าวแชร์อย่าฟ้าวโอนโดยคุณกมลหอมกลิ่นภาคีอีสานโคแฟค 

– โชว์ Cover Dance เพลง Fact Check – NCT127

– เพลง ให้ความจริงเกิดจากเรา โดย ฟ้าเดอะวอยซ์

– เดินแบบโดย Friends of COFACT Thailand 

(เสื้อและกระเป๋า รุ่นอย่าเพิ่งเชื่อ” Limited edition by Cofact x Moreloop) 

เซิ้งม่วนๆ ส่งท้าย โดยคณะหมอลำโคแฟค 

กล่าวปิดโดย      ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ที่ปรึกษาภาคีโคแฟค ประเทศไทย 

พิธีกรรับเชิญ    ดร.รดี ธนารักษ์ / ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุลภาคีโคแฟคแสงเหนือ 

หมายเหตุ ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ/Youtube ThaiPBS และ Cofact โคแฟค


สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-169-5328 พลินี, 061-169-1621 นาฟีลา, 088-386-2420 พริม