ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร “เราจะเข้าถึงข้อมูลรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไร”

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
“เราจะเข้าถึงข้อมูลรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไร”
โดย ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ  Dr. Supot Tiarawut
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA Thailand  DGA Thailand

จากงานเสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 12
“เมื่อต้องรับมือข่าวสารจริง-ลวงด้วยข้อมูลเปิด เราจะเข้าถึงรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไร”
Digital Thinkers Forum #12
Fighting Fake News & Opacity with Open Data:
How to enable fact-checking by digital government?
เปิดประเด็น​โดย ดร.สุพจน์​ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ​สำนัก​งานพัฒนา​รัฐบาล​ดิจิทัล​ (องค์การมหาชน- DGA)

ณ ห้องประชุมชั้น 15 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย อาคาร GPF ถนนวิทยุ

คลิกลิงก์ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/file/d/1wmvrTqdPjrqgFWXai7JERxzn24aHthR4/view?usp=sharing