จริงหรือไม่? พ่อครัว แม่ครัว ควรใส่ถุงมือปรุงอาหาร