Parody vs. Peer review

Editors’ Picks

รู้ศัพท์ ฉบับ Cofact วันนี้ กับ 2 คำใหม่

Parody
การล้อเลียน การเลียนแบบสไตล์ของนักเขียน นักร้องหรือศิลปินโดยมีเจตนาให้เกินจริง เพื่อให้ตลกขบขัน

Peer review
การตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นกระบวนการในการนำผลงานทางวิชาการ (เช่น ข้อเขียนหรือหัวข้องานวิจัย) ไปตรวจสอบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่หรือให้การยอมรับ