เปิดผลการวิจัย 1 ปีโคแฟค “บทเรียน/ข้อเสนอแนะ” การแก้ปัญหาข่าวลวงอย่างยั่งยืน

บทความ

Cofact Journal Issue 3/2021 พบกับวารสารโคแฟคฉบับล่าสุด

เปิดผลการวิจัย 1 ปีโคแฟค สำรวจแบบสอบถามและประชุมกลุ่มเฉพาะ “บทเรียนและข้อเสนอแนะ” การแก้ปัญหาข่าวลวงอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด ผลสำรวจข้อมูลทำไมต้องค้นหาความจริงร่วม

ดาวน์โหลด รายงานวิจัย 1 ปี โคแฟค “บทเรียน/ข้อเสนอแนะ” การแก้ปัญหาข่าวลวงอย่างยั่งยืน