7 ธค. 10โมง รับชมงานแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายตรวจสอบความจริงระดับภาค ทางเพจ FB Cofact, UbonConnect, พะเยาทีวี

Editors’ Picks

 

แถลงข่าว : เปิดตัวเครือข่ายตรวจสอบความจริงระดับภาค

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

การแถลงข่าวผ่านระบบ zoom 

___________________________________

10.00 – 10.30 น.     กล่าวเปิดการแถลงข่าว

  • คุณญาณี รัชต์บริรักษ์     รักษาการผอ.สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทาง

ปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.30 – 11.30 น.        ทิศทางตรวจสอบความจริง 7 เครือข่าย

  • คุณสุชัย  เจริญมุขยนันท์        ผู้ก่อตั้ง Ubon Connect จังหวัดอุบลราชธานี
  • คุณจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงส์    นายกสมาคมสื่อสารมวลชน จังหวัดตราด
  • คุณเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว        ผู้ประสานงานเครือข่ายอันดามันโคแฟค

เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น  จังหวัดภูเก็ต

  • คุณชัยวัฒน์  จันธิมา        พะเยาทีวี  ทีวีชุมชน  จังหวัดพะเยา
  • ผศ.ดร. ณภัทร  เรืองนภากุล        คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

  • รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์    อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี

  • อาจารย์ชโลม  เกตุจินดา        กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภคภาคใต้   จังหวัดสงขลา

            สะท้อนมุมคิดจาก Fact Checker  มืออาชีพ 

  • คุณพีรพล  อนุตรโสตถิ์     ผู้จัดการ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บมจ. อสมท

ความร่วมมือจาก Global สู่ Local 

  •   คุณธนภณ  เรามานะชัย   Trainer, Google News Initiative (GNI)

    ดำเนินการอภิปราย  โดย    

ผศ.ดร.เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์     ที่ปรึกษาโคแฟค (ประเทศไทย)

11.30 -11.45 น.          สรุปปิดการแถลงข่าว โดย

            คุณสุภิญญา  กลางณรงค์   ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค  

11.45 – 12.30 น.    อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มข้อมูลในระบบโคแฟค  

            โดย กองบรรณาธิการโคแฟค

_________________________

ถ่ายทอดสดทางเพจ Cofact . Ubon Connect , พะเยาทีวี