กาลามสูตรในยุคดิจิทัล: เส้นแบ่งบางๆระหว่างความจริงและความเชื่อ Digital Thinkers Forum #16

บทความ

รับชมเสวนาออนไลน์ กาลามสูตรในยุคดิจิทัล: เส้นแบ่งบางๆระหว่างความจริงและความเชื่อ Digital Thinkers Forum #16

กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย
* ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
* ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาโคแฟค (ประเทศไทย)
* ผศ.ดร.นภัส เรืองนภากุล ภาคีโคแฟคภาคเหนือ พิธีกร

ปาฐกถา เรื่อง หลักกาลามสูตรเพื่อสันติในยุคดิจิทัล โดย
* พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ. IBHAP)

เสวนา อะไรคือเส้นแบ่งบาง ๆ ระหว่างความจริงและความเชื่อ
* คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี อุปมุขนายก สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี กรรมการอำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
* รศ.เสาวนีย์ รุจิระอัมพร-จิตต์หมวด กรรมการบริหารหลักสูตร สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และ ผู้อำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (จชต.) สถาบันพระปกเกล้า
* สุชัย เจริญมุขยนันท ผู้ก่อตั้ง UbonConnect
* รณพงศ์ คำนวณทิพย์ ผู้ก่อตั้ง Media Oxygen
ดำเนินรายการโดย
* สุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค (ประเทศไทย)

ขอบคุณที่มา Line 77 ข่าวเด็ด

รับชมคลิป