Alternative fact ,Anecdotal evidence , Bias, Circular reporting กับ COFACT VOCAB

Editors’ Picks

Cofact Vocab วันนี้มาแล้ว มารู้ 4 ศัพท์ใหม่กัน

Alternative fact  
ความจริงทางเลือก คือการเลือกเสนอความจริงเพียงบางส่วน หรือเลือกเสนอความจริงในมุมของตน ซึ่งไม่ตรงกับความจริงที่ปรากฏ ความจริงทางเลือกจึงไม่ใช่ความจริงแต่เป็นความเท็จ

Anecdotal evidence  
หลักฐานโดยเรื่องเล่า เป็นเพียงหลักฐานในเชิงทฤษฎีและความคิดเห็น หรือเป็นเพียงแค่การสังเกต ไม่ใช่เป็นหลักฐานที่มาจากการวิจัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะแตกต่างจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการสังเกตการสอบสวนหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว

Bias
อคติ แนวโน้ม ความโน้มเอียง ความรู้สึกหรือความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คิดไว้ล่วงหน้าหรือไม่มีเหตุผล ความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เป็นศัตรูอย่างไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับกลุ่มสังคม

Circular reporting  
รูปแบบการรายงานข่าวแบบต่อๆ กันไป เช่น เมื่อแหล่งข่าว A รายงานข่าวที่เป็นเท็จออกไป แหล่งข่าว B ก็นำข่าวจากแหล่งข่าว A ไปเสนอข่าวต่อ จากนั้นก็จะมีแหล่งข่าวอื่นๆ ที่นำข่าวจากแหล่งข่าว B ไปเผยแพร่ต่อไปอีกเป็นทอดๆ จนข้อมูลเท็จแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากแหล่งข่าวหลายแห่ง