แนวทางการจัดการกับปัญหาการส่งข้อความสั้นหรือโทรศัพท์ที่ไม่พึงประสงค์ (spam) และหลอกลวง (scam) ต่อผู้บริโภคในต่างประเทศ

Cofact Journal 1/2022