“เทพปัญญาโคแฟค” ล่ะกอนก้อมกำเมียง

รับชม ล่ะกอนก้อมกำเมียง เรื่องเทพปัญญาโคแฟค จากสถานีสื่อชุมชน เมืองสวดชาแนล จังหวัดน่าน ภาคีสื่อชุมชนโคแฟค