โคแฟคชวนอ่านบทสรุป “โครงการสำรวจองค์ความรู้ด้านข่าวลวง ข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลผิดพลาด และกรณีศึกษาด้านสุขภาพของไทย”

บทความ

ชวนอ่านบทสรุป งานวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจองค์ความรู้ด้านข่าวลวง(fake news) ข้อมูลบิดเบือน(disinformation) ข้อมูลผิดพลาด(misinformation) และกรณีศึกษาด้านสุขภาพของไทย” แบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการสำรวจองค์ความรู้ด้านข่าวลวง ข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลผิดพลาดในต่างประเทศ และส่วนที่สองคือกรณีศึกษาข่าวลวง ข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลผิดพลาดด้านสุขภาพของประเทศไทย

โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และพรรษาสิริ กุหลาบ

ร่วมสนับสนุนและจัดทำโดย โครงการโคแฟค Cofact.org และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

ดาวน์โหลดที่นี่

https://docs.google.com/document/d/1GcLW2cNVK0zaaXlb3dhjy1Jsi68W9tsWGI-M_wdEg9E/edit?usp=sharing